Öijared

På en halvö mellan sjöarna Mjörn och Sävelången, i natursköna omgivningar med storskog och vitsippsbackar samt ett stort och varierat växt- och djurliv, ­ligger ­Öijared. Öijared Säteri har sedan 1000-talet gått i arv, från generation till ­generation, från familj till familj. Och präglats av såväl godsherrar som torpare.

Öijared är ett riksintresse

Området är delvis klassat som riksintresse för sina rika natur- och kulturvärden. På våra 1750 hektar mark med omgivande sjöar drivs idag ett öppet och långsiktigt hållbart mångbruk. Vår vision är att Öijared, genom att göras mer tillgängligt, skall vara en mötesplats med utrymme för såväl eftertanke som upplevelser, utveckling och ­innovation.

En historisk plats

Öijared säteri har anor från 1500-talet och historien har lämnat sina tydliga avtryck. Här finns fornminnen som hällkistor, fornåkrar och domarringar, ett trettiotal små torp från 1700-talet, och hagmarker med fägator.

Vår historia

Arkitektur

1988 belönades Öijareds klubbhus & Gert Wingårdh med Sveriges finaste arkitekturpris, Kasper Salinpriset. Ett överraskande val till en då okänd arkitekt.

Läs mer

Familjen Brandström

Vår vision är att Öijared, genom att göras mer tillgängligt, skall vara en mötesplats med utrymme för såväl eftertanke som upplevelser, utveckling och ­innovation.

Läs mer

Aktiviteter

Aktiviteter och upplevelser hos oss på Öijared som förgyller din tillvaro.

Läs mer

Fälten

På Öijared finns många öppna ytor som varit i bruk under lång tid. Här finns betade hagar och ängar där vi tar vall, men framförallt utgörs våra öppna fält idag av golfbanor, med mindre arealer även med skogsinblandning för bete av hästar, får och nötkreatur. I takt med att vi utvecklar Öijareds viltbruk avsättes även marker för viltremisser och viltåkrar samt områden för vinterutfordring vid behov.

Läs mer

Djurlivet

Djurlivet på Öijareds marker är rikt och varierat. Fiskerika vatten. Älg, rådjur och hare. En spelande tjädertupp. Dovhjortar, vildsvin och ett omväxlande fågelliv.

Läs mer

Sjöarna

Öijared är en halvö omgiven av sjöarna Sävelången och Mjörn. En plats präglad av närheten till vatten.

Läs mer

Skogarna

Öijared är präglat av sina ädellövsskogar, med ek och lind. Här växer också mycket hassel, björk, lönn, alm bok och lärk. Men till huvuddelen består skogarna av gran och tall.

Läs mer

Strax utanför Göteborg

Besök vår bygd runt Öijared. Det finns mycket att upptäcka runt oss och i närheten av Göteborg.

Extern länk