Djurlivet

Djurlivet på Öijareds marker är rikt och varierat. Fiskerika vatten. Älg, rådjur och hare. En spelande tjädertupp. Dovhjortar, vildsvin och ett omväxlande fågelliv.

Jakt pågår i vårt område

När du besöker oss under höst, vinter och vår sker jakt i vårt område. För att du ska känna dig trygg när du vistas i vårt område under dessa tider ber vi dig tala med vår reception före du ger dig ut på vandring på våra marker. Under perioden augusti till mars pågår jakt och här finner du specifikt datum för respektive jakt som kvarstår. 

2 oktober, 29 januari rådjur och dovhjort

3 och 8 oktober and

11 oktober klöv

29 oktober, 4 december älg och gris

14 januari, 4 februari hare

18 januari tackjakt

26 februari, 5 mars räv

5 mars kvällsjakt

 

Mångfalden

I skogarna och på fälten syns älg, räv, rådjur och hare. Ibland får vi en skymt av ett skyggt lodjur eller spelande tjädertupp. De senaste inslagen är en liten flock dovhjortar och en grupp vildsvin. I sjöarna finns fiskerika vatten.

Fågellivet är omväxlande. Här häckar bland annat fasan, gräsand, knipa, storskrak, småskrak, skäggdopping, smådopping, rörhöna, trana och knölsvan. Sävelången är en viktig övervintringsplats för olika arter av sjöfågel och kring sjöarna observeras fiskljuse och havsörn.

Här finns också maritima arter som normalt inte finns i insjömiljö som havstrut, strandskata och ejder. I flyttningstider passerar otaliga fågelsträck. Exempel på häckande sjöfåglar är storlom, fiskgjuse, mindre strandpipare, småskrake och havstrut.

I Öijareds skogar och på våra öppna fält och viltstråk trivs rådjur, räv, älg och nu även dovhjort.

På Öijared finns fantastiska jaktmarker på 2 000 hektar inklusive vatten. Topografin är varierande med ädellövsskog, viltåkrar samt öppen jord på spridda tegar. Här finns rastplatser, jaktstuga och jakttorn. Gårdens skogsförvaltare och jaktpersonal samverkar i viltförvaltningen och gårdens jägare leder jakterna och ansvarar för hundar, eftersök och transporter.

 

Viltbruk

En aktiv viltförvaltning, ”viltbruk”, är vid sidan av jord- och skogsbruk en allt viktigare del i en gårds ekonomi. Öijared har av tradition alltid förknippats med goda klövviltsstammar av älg och rådjur. Sedan några år har nya viltslag nått Öijared.

Dovhjorten som observerats har här goda förutsättningar till stark tillväxt i vår passande biotoptyp av t.ex. stora öppna gräsfält, lövskogar och ädellöv. Vildsvinen har även intagit delar av Öijared med spåren av bökskador i marken. Vildsvinsförvaltningen kräver ökade insatser med att hålla stammen i en kontrollerad nivå för att trygga både golfbanor och det fria friluftslivet. Och balansen måste upprätthållas mellan skogsbrukets risk för betskador och viltets födobehov.