Fälten

På Öijared finns många öppna ytor som varit i bruk under lång tid. Här finns betade hagar och ängar där vi tar vall, men framförallt utgörs våra öppna fält idag av golfbanor, med mindre arealer även med skogsinblandning för bete av hästar, får och nötkreatur. I takt med att vi utvecklar Öijareds viltbruk avsättes även marker för viltremisser och viltåkrar samt områden för vinterutfordring vid behov.

Öijared flora

På Öijared är vi stolta över vår rika flora. Om våren tävlar liljekonvaljen med vitsippsbackarna och i solljuset en tidig morgon gnistrar daggen i sin kåpa.

Ormbunkar och ängskovall kantar golfbanorna och i en fin skogskant växer ängvädd, hagfibbla, blåklocka och johannesört. Här växer även ögontröst, gullris, skogklöver och rikligt med vitmåra. Har du ögonen med dig upptäcker du orkidéer och violer i vägkanten.

Ekhagar

Enligt våra naturvårdsavtal (ingår delvis i Natura 2000) med Skogsstyrelsen bedrivs skogsvårdande insatser av miljöhänsyn i över tio procent av vår skog. All övrig skoglig verksamhet följer skogsvårdslagen med sin generella miljöhänsyn.

Varje område vårdas så att dess specifika särart och karaktärsdrag framhävs. Så kan till exempel våra gamla ekhagar, där förr hundratals kor kunde beta, bevaras och utvecklas.