Skogarna

Öijared är präglat av sina ädellövsskogar, med ek och lind. Här växer också mycket hassel, björk, lönn, alm bok och lärk. Men till huvuddelen består skogarna av gran och tall.

Förbättringar och omvårdnad av Öijareds Skogar

Under en tid har stora arbeten pågått i Öijareds skogar. Längs vägen fram mot Öijared har ett område ingående i ett Natura-2000 område med Naturvårdsavtal åtgärdats med en naturvårdsavverkning på beställning av Länsstyrelse och Skogsstyrelse. Arbetet är avslutat, besiktigat och utfört enligt skötselplan för N-2000 – området och enligt den arbetsbeskrivning som myndigheterna tagit fram för arbetet.

Ekar har friställts för bättre utveckling. Gläntor har skapats. Ris, toppar och grenar, död ved, lägre stående döda träd och högstubbar lämnas så att insekter, växter, mossor, lavar och fåglar och andra djur kan fortleva, trivas och må bra.

Har ni frågor rörande dessa arbeten kontakta gärna Ronny Fihn på Skogsstyrelsen alternativt Lars Sjögren på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Passa på att njut av ljuset som nu sipprar in genom krontaket med vetskapen om att naturens väl är av stor vikt för oss alla här på Öijared.

Bästa hälsningar/ Anders Josefsson, skogsförvaltare Öijareds Säteri

Skogsbruk

Basen i Öijared är vårt skogsbruk med 1 300 hektar produktiv skogsmark. Vi arbetar med en långsiktig strategi vad gäller plantering, röjning, gallring och avverkning. Skogen producerar sågtimmer av gran och tall, lövsågtimmer, massaved och brännved för eget bruk. Vårt skogsbruk ger mer än virkesproduktion för långsiktig ekonomisk hållbar avkastning.

Den skapar även sysselsättning i närområdet, bevarande och främjande av kultur- och naturvärden, biologisk mångfald, miljöer för naturrekreation och goda förutsättningar för jakt, fiske, svamp- och bärplockning. Och inte minst viktigt är att skogen att skogen genom att binda kol bidrar till att minska växthuseffekten. Öijareds skogsbruk är idag certifierat enligt PEFC och FSC. Certifieringarna intygar att våra skogar brukats på ett ansvarsfullt sätt med god miljöhänsyn.

Naturhänsyn

För att långsiktigt utveckla goda förutsättningar i markbruket krävs insikter om markens biologiska förutsättningar vad gäller t.ex. klimatzon, jordmån och vindförhållanden. Vi håller skogsbryn öppna, lämnar områden för viltets behov av skydd. När vi gallrar, röjer och nyplanterar tar vi hänsyn till varje områdes särart.

Naturens förutsättningar får avgöra vilken typ av träd vi planterar. Genom Öijareds naturvårdsavtal har mossor, lava, växter, rödlistade skalbaggar och fåglar kunnat ges en bättre förutsättning till fortsatt utveckling och tillväxt.

Ostädad skog

När vi avverkar skog lämnar vi alltid en del död ved, lågor och högstubbar kvar för insekter och fåglar att leva av. Den döda veden som förr alltid nyttjades för eget vedbruk eller brännved får idag ligga kvar och ruttna i skogen.

Skogsvandringen kan därför ibland upplevas besvärlig, men har det stora värdet att t.ex. fågellivet får den födan de behöver. En enda ekstock som får utveckla detta murkna tillstånd som en kvarlämnad ”låga” beräknas innehålla ca 5 000 olika insekter.

Bioenergi

Bioenergin är en viktig del av omställningen till en global långsiktigt hållbar energianvändning. Andelen bioenergi av energianvändningen på Öijared ökar stadigt och vår ambition är att all uppvärmning ska komma från vårt eget skogsbruk i form av flis från grot och energived.

Energiveden tas ut ur skogarna i samband med avverkningar eller som skilda energivedsgallringar. Energiveden blir sedan flis som används i vårt eget värmekraftverk. Grot är helt enkelt det spill som uppstår vid skogsavverkning. Groten samlas ihop efter avverkningen och läggs i vältor för att torka. Efter torkningen flisas groten och flisen används sedan för att producera värme.